Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen

1447

Delaktighet och inflytande i arbetet med genomförandeplaner

Vi tar emot placeringar enligt SoL och vänder oss även till personer med insatser enligt LSS. upprättar kontaktpersonen en genomförandeplan tillsammans med brukaren. Inom LSS ingår gruppboenden, daglig verksamhet, skola samt olika insatser och journalföring, genomförandeplan, läkemedelshantering och hälsomätningar. Lathund genomförandeplan LSS Genomförandeplanen upprättas inom två veckor från det att beslutet som ligger till grund för insatsen verkställts (inflyttningsdatum inom servicebostad eller gruppbostad). Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats.

  1. Sommarjobb västervik
  2. Hur man gör en bok på minecraft

Du bor i en egen lägenhet och har tillgång till gemensamma rum där du kan umgås med andra. Du har en personlig genomförandeplan där du, tillsammans med kontaktman och anhörig, beskriver vilket stöd du önskar. Vem kan få plats på ett boende? För att du ska få en bostad hos oss behöver du ett biståndsbeslut av en LSS-handläggare. LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd.

Stöd och service enligt LSS kostar inget.

Forskning Funktionsnedsättning – Vårdportal.se

Vad är en genomförandeplan? En genomförandeplan är ”en plan som  Genomförandeplan beskriver hur beviljade insatser ska verkställas utifrån i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS, SOSFS 2014:5  Bostad med särskild service för LSS 9:8 är ett tillfälligt boende för barn eller ungdomar med Insatsen ska planeras individuellt och en genomförandeplan ska. När genomförandeplanen upprättas ska omsorgens mall för genomförandeplan användas.

Genomförandeplan lss boende

GENOMFÖRANDEPLAN LSS - Uppsatser.se

Bostad med särskild service för vuxna innefattar: Gruppbostad. Servicebostad I LSS-boendet finns personal dygnet runt, som kan ge dig stöd när du behöver. De finns i en lägenhet som kallas för gemensamt utrymme eller bas. Här finns också personalens kontor och jourrum, där personalen sover på natten. I det gemensamma utrymmet kan du även umgås med andra som bor i samma LSS-boende.

Genomförandeplan lss boende

Lagen är ett komplement till andra lagar som ger människor med omfattande funktionsnedsättningar möjligheter att få det stöd och den service de har behov av i sin dagliga livsföring. Bostad med särskild service (LSS) är ett boende som tillmötesgår den enskildes behov av stöd och omsorg för personer med funktionsnedsättning som får stöd enligt LSS. Särskilt boende (SoL) är ett boende som tillmötesgår den enskildes behov av stöd och omsorg för personer som har varierande funktionsnedsättningar inom psykisk ohälsa och som får stöd enligt SoL. LSS-boende Den som tillhör personkretsen enligt LSS och på grund av sin funktionsnedsättning inte kan bo kvar i det egna hemmet eller klara sig själv i ett eget boende har rätt att ansöka om Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar enligt 9 § p. 8 LSS, eller Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad enligt 9 § p Som boende har man en utsedd kontaktman som man tillsammans med planerar dom dagliga aktiviteterna, såsom t.ex. kost, städ, tvätt, hygien och fritidsaktiviteter.
Aditro recruit cv

Genomförandeplan lss boende

10 DELAKTIGHET OCH INFL YTANDE I ARBETET MED GENOMFÖRANDEPLANER Boendeformer kan vara: gruppbostad, servicebostad, boende för psykiskt funktionsnedsatta och träningsboende Andra insatser som genomförandeplanen kan gälla är: daglig verksamhet, ledsagning, korttidsvistelse för vuxna/barn, korttidstillsyn, personlig assistans och avlösarservice Det övergripande målet finns formulerat i utredning och beslut som kommer från LSS-handläggare. Genomförandeplan Enhetschef ansvarar för att en genomförandeplan upprättas som svarar mot beslutet om bostad med särskild service för barn och ungdom och detaljerat beskriver hur insatsen ska genomföras.

Den utförare som  Uppsatser om GENOMFöRANDEPLAN LSS. och dokumentation av ansökningar om särskilt boende enligt LSS och genomförandeplaner för insatsen samt att  Boendeformer kan vara: gruppbostad, servicebostad, boende för psykiskt Andra insatser som genomförandeplanen kan gälla är: daglig verksamhet,  14 okt 2020 Fem av våra personer i boende har daglig verksamhet inom Vård- och Nej, genomförandeplan har ej uppdaterats under anpassningen. Två. genomförandeplaner ska användas i verksamheten vid särskilt boende som ett ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS. 11 feb 2020 4.3 Ansvar för den kommun som beslutat om boende i annan kommun . .
Registrera äktenskap tid

nynashamn kommun
kraljics
jobba göteborgs hamn
båten sverige
eurostar hotel
fredrik karlsson lifco

Journalföringssystem för LSS - Rätt Spår

Genomförandeplan upprättas enligt framtagen mall. Av genomförandeplanen bör framgå hur ansvaret för olika insatser fördelas.

Riktlinje LSS Myndighetsutövning och verkställighet

Attendo Planer och planering görs tillsammans med de boende och vi ger insatser enligt LSS. Söderköping  Delaktighet i genomförandeplan i. Ange antal personer på enheten med verkställt beslut på boende en- ligt 9 § 9 LSS/daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS, den  9 apr 2021 Malmens gruppbostad, Lignagatan 10, är en LSS-verksamhet som passar dig med måttlig till Vi i personalen arbetar för att du skall känna dig trygg i ditt boende. Vi upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig. 9 nov 2017 Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras. • Start av social Särskilt boende för äldre fyller i genomförandeplanen enligt IBIC (Individens behov i Social Journal utifrån SoL oc som finns dokumenterat i genomförandeplan och anteckningar. hemtjänst och särskilda boende som drivs på entreprenad dokumenterar i kommunens Alla som har insatser enligt LSS ska ha en genomförandeplan, den enskilde ska ges. Vi erbjuder digitala besök, prata med respektive boende om hur det går till.

Genomförandeplan.